HMS

HMS

i

INNHERRED KAJAKKLUBB.

HMS dokumentene er utarbeidet våren 2011.

Ansvarlige: Styret 2015 v/ Knut Ivar Ramberg (leder)

Lasse Sandø (nestleder)

Lars Gøran Bylund (kasserer)

Maiken Lien Jørgensen  (styremedlem)

Anette Stavrum Nilsen (styremedlem)

Irene Skei Mjømen (styremedlem)

Revidert Dato: Av
17.6.2011 G. Hoffmann
16.4.2012 G. Hoffmann
16.7.2015 G. Hoffmann

Innhold:

0. Innledning

 1. Målsetting
 2. Organisering, ansvarsforhold og rutiner
 3. Kartlegging av risiko
 4. Padlevettregler
 5. Uhell og ulykkesrapportering
 6. Kursvirksomhet
 7. Bruk av klubbens kajakker

0. Innledning

Bakgrunn for klubbens HMS regler.

Produktkontroll loven

Organisert padlevirksomhet er omfattet av ”Loven om produktkontroll”

Loven omfatter alle som tilbyr ”forbrukertjenester”, enten man tar betalt eller ikke.

Loven sier at den som tilbyr slike tjenester har:

Opplysningsplikt: Gi deltagere tilstrekkelig informasjon til at de kan vurdere hvilke risiko vår aktivitet innebærer.

Aktsomhetsplikt: Vi må være aktsomme som ellers i livet, og gjøre det vi kan for å unngå ulykker forbundet med vår aktivitet.

Kunnskapsplikt: Vi skal ha tilstrekkelig kunnskap om risiko forbundet med vår aktivitet.

Plikt til risikoanalyse: Gjøre en systematisk vurdering for å kartlegge farer ved aktiviteten og treffe tiltak for å redusere/forebygge skade.

Interkontrollforskriften

Gjelder for virksomhet som omfattes av produktkontrolloven.

Internkontrollforskrivten innebærer at IKK skal:

 1. Ha oversikt over hvilke krav som gjelder for virksomheten, ha lover og forskrifter tilgjengelig (styreweb)
 2. Sørge for at medlemmene har tilstrekkelig kunnskap om HMS systemet – bekjentgjøre endringer. (IKK sender ut HMS regler til medlemmene og informerer på turer, trening, årsmøtet og hjemmeside)
 3. Medlemmene skal aktivt oppfordres til at kunnskap deles og erfaring utnyttes. (Vi prater på facebook, instruerer og utveksler erfaring på turer og aktiviteter i og utenfor klubben – IKK er en lærende organisasjon)
 4. Fastsette mål for helse miljø og sikkerhet (Målsetting pkt 1 i dette dokument)
 5. Ha oversikten over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for HMS arbeidet er fordelt. (klubbens organisasjonsplan samt dette dokument)
 6. Kartlegge farer og vurdere sannsynlighet (risikovurdering). (Gjøres før aktivitet – følge padlevettreglene – dette dokument)
 7. Avvikshåndtering (turleder rapporterer til styret, hvis andre kan ta lærdom formidles det via facebook/hjemmeside)
 8. Revidere våre rutiner (årlig etter sesong, vedta på årsmøtet, klar til ny sessong)
 1. Målsetting:
 • Ingen skal komme til skade, forulykke eller bli syk av å padle med Innherred kajakklubb.
 • Vi praktiserer ”sporløs ferdsel” for å ikke belaste det ytre miljø.
 • Flest mulig i klubben går kurs i NPF våttkortstigen.

Regelverket skal være så enkelt og lettforståelig at det brukes.

 1. Organisering, ansvarsforhold og instrukser/rutiner.

Klubben organiseres av et styre (se forsiden) som er ansvarlig for utarbeidelse av HMS regler. Reglene revideres årlig av styret og turledere etter endt sesong, endringene legges fram til godkjenning på årsmøtet – reglene er klare til neste sesong.

Reglene følges på alle typer aktiviteter i regi av Innherred kajakklubb.

Vi er Innherred kajakklubb når klubben inviterer til aktivitet og vi padler sammen.

Klubben har tegnet ansvarsforsikring for klubbens medlemmer når de er med på klubbens aktiviteter.

Styret (v/aktivitetsutvalget) lager aktivitetskalender for året, og utnevner turleder for de enkelte aktiviteter.

Ansvar: Turleder er ansvarlig for sikkerheten på de aktiviteter han/hun leder.

Dog er ansvarlig turleder ingen GARANTI for medlemmenes sikkerhet. Trening og ferdigheter i sikker padling er også avhengig av den enkelte padler.

Krav til turleder: Klubben bruker de mest erfarne padlerne til turledere.

Turlederne bør ha minimum grunnkurs i padleforbundets våttkortsystem. Etter hvert som klubben og medlemmene utvikler seg kan det bli aktuelt å sette krav til padlekompetanse i forhold til våtkort stigen. Strengere krav ved økende vanskelighet.

Rutiner for turleder:

– Turleder planlegger aktiviteten iht. padlevettreglene (enten hav eller elv).

– Padlevettreglene brukes som en sjekkliste før og under aktiviteten.

– Gjør det til en god rutine til først å samle alle deltagerene på land eller i  ”flåte” og informer om hva du har tenkt til å gjennomføre. Lag en plan.

Beslutninger tas av turleder i samråd med alle som er med på aktiviteten – både før og under aktiviteten.

– Meld fra til styret dersom det har oppstått situasjoner som andre kan ta lærdom av (skriftlig via mail og/eller facebook).

Aktivitet i klubbens regi skal ikke gjennomføres dersom det ikke er en ansvarlig turleder til stede.

 1. Kartlegging av risiko:

En hendelse kan i utgangspunktet være ufarlig, for eksempel en velt i kajakk. Men ikke alltid.

Risiko kan defineres som et produkt av sannsynligheten for at noe galt kan skje og konsekvens ved at ting går galt. Padling vil alltid inneholde en viss risiko.

Sannsynligheten for at noe kan gå galt øker i takt med vanskelige padleforhold (økende vindstyrke, bølgehøyde, strøm, lav vanntemperatur, langt fra land/hjelp, båttrafikk osv.), dårlig padlekompetanse, skade, dårlig form/sykdom og uegnet eller manglende utstyr.

Konsekvensen ved at noe går galt kan være skadet utstyr, fysisk skade, hypotermi (nedkjøling), drukning, annen akutt sykdom.

Klubben har utarbeidet et sett padlevettregler for padlerne og instrukser til turleder. Følger man disse, mener vi at risikoen ved padling reduseres til et fullt ut forsvarlig nivå.

Ved å følge reglene vil man redusere sannsynligheten for at noe uheldig skal skje og man reduserer også konsekvensene hvis noe uhell først skulle oppstå.

4. PADLEVETTREGLER INNHERRED KK .

1. Svømmeferdigheter kreves.

Padling forutsetter at du kan svømme og er komfortabel med å være i vann. Øv for å bli bedre.

2. Årlige livbergingsøvelser.

Du er ansvarlig for jevnlig repetisjon av redningsøvelser; selvredning og kameratredning. Dette bør du beherske. Klubben gjennomfører jevnlig trening på dette.

3. Bruk padlevest.

Medlemmer av klubben bruker alltid padlevest. Vesten er en naturlig del av bekledningen. Det er viktig at vesten er tilpasset brukeren og sitter godt på. Hjelm er påbudt i elv og ved utsatt havpadling (brottpadling/rockhopping)

4. Kle deg etter vanntemperaturen.

Vær forberedt på et lengre opphold i vannet, om vinteren bør du ha tørrdrakt.

Bruk bekledning som synes, men vær oppmerksom på at du ikke alltid blir sett.

5. Vær godt rustet, selv på korte turer. (Hva kan skje – er du forberedt?)

Ha alltid med deg nødvendig tilpasset redningsutstyr som du behersker. Ta med deg ekstra klær, mat og drikke i en vanntett pose. Resten av utrustningen avhenger hvilken tur du skal ut på. Minst en i gruppa bør ha førstehjelputstyr med. Sjekk alltid værmeldingen og at utstyret virker. Respekter naturkreftene. I elv skal det være minst 2 på tur.

6. Informer andre om turplanene.

Gjør det til en vane å fortelle hvor du drar og hvilken tidsramme du legger opp til. Padler du alene bør du holde deg nært land. Det er tryggest å padle sammen med flere. Meld fra hvis du endrer planene – så andre slipper å bekymre seg. Ta med deg mobiltelefon eller VHF (vanntett oppbevaring) .

7. Vær sosial. Hold oversikt over alle i gruppa og hjelp til om nødvendig.

Sjekk regelmessig at alle er med og har det bra. Si fra dersom du føler deg usikker, trett eller kald. På turer har vi ansvar for alle i gruppa.

 1. Hjelp til å holde gruppen samlet.

På fellesturer praktiseres gruppepadling.

Når det er mange i gruppa bør en erfaren være i front og to erfarne være bakerst. Hold deg nær gruppen slik at det er mulig å kommunisere med hverandre.

På klubbturer/treninger avgjør turleder om turen skal gjennomføres ut i fra egne og deltagernes ferdigheter i forhold til rådende forhold. Vær lojal mot turleder.

9. Vær et forbilde.

Jo mer erfaring du har, jo viktigere er det at du er et godt eksempel. Det nytter lite med regler om ikke gode forbilder viser hvordan en opptrer i praksis.

10. Vær bevisst på egne ferdigheter.

Innen padling gjelder også regelen: Tur etter evne! Si ifra hvis du nærmer deg en grense, eller har helseplager vi må ta hensyn til.

Lær grunnleggende padleteknikk og førstehjelp. Øk din padlekompetanse gjennom kurs i padleforbundets våttkortstige og trening! Bli en trygg padler!

 1. Uhell og ulykkesrapportering.

Dersom uhell skjer, løses den akutte situasjonen av turleder og deltagerne på aktiviteten.

NØDSITUASJON:

– Iverksett førstehjep – Hjerte/lungeredning 2 innblåsinger/30 kompresjoner. Stopp alvorlige blødninger.

– Ring nødnummer: 112. Hovedredningssentralen i Bodø: 75 55 90 00 Stavanger: 51 51 70 00 Kystradio: 120

– Lær deg å oppgi din posisjon – vær oppdatert.

– Sikre området og andre deltagere.

– Varsle klubbleder/nestleder eller annet styremedlem i klubben. Gunleik: 99 11 89 38 eller Hans Erik 92 69 92 76

Henvis evt. journalister til politi eller klubbleder.

Turleder eller enkeltmedlemmer rapporterer skriftlig til styret om uønskede hendelser eller ulykker som har skjedd, slik at andre medlemmer kan lære av dette. Hendelsene kan presenteres på Facebook (anonymt) ifbm. HMS på årsmøtet, medlemsmøter etc. Kajakklubben blir dermed en lærende organisasjon.

Styret rapporterer hendelser til forbundet via «episodeskjema».

 1. Kursvirksomhet.

Klubben kan tilby våttkortkurs i tråd med padleforbundets våttkortsystem.

Kursholder er ansvarlig for sikkerheten på kurset, og følger de øvrige regler for HMS som gjelder for klubben.

Det kan være flere kursholdere på kursene, maks antall deltagere er 6 stk. pr. instruktør.

Innhold på kursene følger krav fra NPF til innhold i de ulike kursene.

Et sett med rutiner og instrukser til kursholder er under utarbeidelse.

 1. Bruk av klubbens kajakker.

Kun medlemmer kan bruke klubbens utstyr.

Nybegynnere kan bare bruke klubbkajakker på klubbaktiviteter tilpasset nybegynnere.

(intro/grunnkurs, fellespadling med turleder til stede, eller padling med erfaren klubbansvarlig tilstede).

Gjestepadlere med våttkort kan leie klubbens utstyr på våre aktiviteter.

Klubbens medlemmer kan låne/leie klubbens utstyr aleine fra klubbnaust forutsatt gjennomgått grunnkurs og undertegnet leieavtale. Materialforvalter har oversikt over bruken av kajakkene.

Leie av klubbens utstyr over flere dager skal avtales med materialforvalter.

Det henvises til klubbens utleiereglement.

Reklame